No comments yet

Bindjuni Perëndisë, pavarësisht rrethanave (3)— Meditim ditor

“Në mënyrë që të mund të shkojë mirë me ta.” Dt 5:29

Atë që Zoti ju urdhëron të bëni, Ai do t’ju japë hirin ta bëni. Por kjo nuk do të thotë se do të jetë e lehtë. Shadraku, Meshaku dhe Abednego u urdhëruan nga mbreti që të digjen të gjallë, sepse nuk pranuan të adhuronin figurën e tij të artë. Vini re rrëfimin e tyre të besimit: (1) “Perëndia ynë…është në gjendje të na çlirojë” (Dn 3:17). Ata kurrë nuk dyshuan në aftësinë e Perëndisë. (2) “Dhe ai do të na çlirojë” (v. 17). Ata kurrë nuk dyshuan në vullnetin e Perëndisë. (3) “Por nëse jo,…ne nuk do ta adhurojmë imazhin e artë” (v. 18). Ata kurrë nuk e konsideruan një alternativë ndaj bindjes! Si doli historia e tyre? “Atëherë mbreti Nebukadnetsar u habit… duke thënë…”A nuk hodhëm ne tre burra të lidhur në mes të zjarrit?” Ata u përgjigjën dhe i thanë mbretit: “Vërtet, o mbret.” “Ja, ai u përgjigj: Shoh katër burra të lirë, që ecin në mes të zjarrit; dhe nuk lëndohen dhe forma e të katërtit është si Biri i Perëndisë” (v. 24-25 ). Çfare ndodhi me pas? “Atëherë mbreti gradoi Shadrakun, Meshakun dhe Abed-negon në provincën e Babilonisë” (v. 30). Ju thoni, “Por kjo është gjëja më e vështirë që më është kërkuar të bëj”. Kur Perëndia ju kërkon të bëni diçka që nuk dëshironi ta bëni, ose mendoni se nuk mund ta bëni, Ai ka në mendje interesat tuaja më të mira. Kur fëmijët tuaj thonë: “Unë nuk mund ta bëj këtë, është shumë e vështirë”, a ndryshoni mendje dhe i lini të largohen ? Jo, ju insistoni, sepse është për të mirën e tyre. Kështu ndihet Perëndia për ju: “Ah, sikur zemrat e tyre të prireshin të kishin frikë nga unë dhe të mbanin gjithmonë urdhërimet e mia, që t’u shkonte mirë” (Dt 5:29 ).

Comments are closed.